Kontakty

Tel/fax: 558 682 328
Mobil: 724 152 451
E-mail: info@gola-stavex.cz

Reference

Pro pøiblížení naší èinnosti uvádíme nìkteré hlavní stavby s uvedením hodnoty díla a investora, které jsme v posledních letech provádìli:

Chalupa Martin - základy RD, obklady z kamene, kanalizace
Dešová splašková, osazení ÈOV,
Terénní úpravy pozemku 1.350 000,-Kè
Pan Kohut Martin - hrubá stavba RD Èeladná 900 000,-Kè
Pan Baèák Vit - Hrubá stavba RD 900 000,- Kè
Obec Pstruží - Zhotovení odvodnìní 280 000,- Kè
Obec Pstruží - Zatrubnìní pøíkopu 110 000,- Kè
Ing..Konvièný Libor - základová deska RD 280 000,-Kè
Rekreaèní støedisko OVaK - rekonstrukce bazénu,zídky lom.kámen, 980.000,-Kè
Rekreaèní støedisko OVaK - zámkové dlažby,odvodnìní. 450.000,-Kè
Obec Ostravice - chodník ZŠ Ostravice 250 000,-Kè
Obec Ostravice - zhotovení protipovodòového valu 30 000,-Kè
Obec Ostravice - dlažba,zídka,vodovod 110 000,-Kè
Živnostenská Development - dlažby z lom.kamene,schodištì, obklady 450.000,- Kè
Bytové domy Farské luky - Èeladná, vyústní objek kanalizace 100.000,- Kè
OSTRAVICE SPORT a.s. -Trafostanice - Golfové høištì 1.227.000,- Kè
Obec Pstruží - Betonový propust 150.000,- Kè
Slezák Josef ing. – Zhotovení hrubé stavby RD 1.200.000,- Kè
- základy rodinných domù 1.000.000,- Kè
Leonhard Moll Ostrava - Zhotovení pøístupové cesty – Prašivá 1.750.000,- Kè
APENAL s.r.o., Ostravice - Oprava nájezdové plochy a kanalizace 350.000,- Kè
GIFF a.s., Frýdlant n.O. - Základ pod manipulátor 370.000,- Kè
GIFF a.s, Frýdlant n.O. - Oprava oplocení závodu 350.000,- K
Ostravské vodárny a.s. – Oprava vodní nádrže RS Ostravice 320.000,- Kè
RENO spol. s r.o., Val.Mez. - Zámkové dlažby a obklady z lom kamene,
Golfové høištì Ostravice 600.000,- Kè
RENO spol. s r.o., Val.Mez - Základy trafostanice – Golf Ostravice 300.000,- Kè
Mayr Melnhof Holz Paskov - Základové patky pod regál 250.000,- Kè
TJ Sokol Frýdlant n.O. - Oprava fasády 130.000,- Kè
Beskyd spol. s.r.o., Frýdlant n.O. – Oprava dílny 120.000,- Kè
OSTRAVICE SPORT a.s. – Vyústní objekty z lom kam., palisády,
objekt èerpací stanice, propust z lom kam,
zdivo a dlažby z lomového kamene
Golfové høištì Ostravice 1.750.000,- Kè
Mìsto Frýdlant n.O. – Rozšíøení køižovatky Žiškova – Havlíèkova 400.000,- Kè
HPHG s.r.o., Bílá - Sportovnì rekreaèní zaøízení pro Hotel
POKROK Bílá, betonové zdivo, kanalizace,
chodníky ze zámkové dlažby 1.900.000,- Kè
Beskyd spol. s.r.o. - Opravy komunikací a ploch 1.500.000,- Kè
Obec Bílá - Zhotovení autobusových zastávek v Bílé 1.150.000,- Kè
GEN, a.s. Praha - Oprava komunikace k RS v Malenovicích
Drátokamenné opevnìní 500.000,- Kè
Ing.Albrecht, PaeDr.Poláková Ostravice – Základy k RD, kanalizace,
odvodnìní, vodovod, parkovištì, zdivo a dlažba
z lomového kamene, vnitøní úpravy v RD 2.600.000,- Kè
Lesy ÈR - Povodòové škody,opravy komunikací,mostky,èištìní pøíkopù 1.480 000,- Kè
Vìøíme, že naše firma splòuje požadavky na zhotovení Vámi nabízené stavby.

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011